Δράσεις πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, ανακύκλωσης και πιλοτικές καινοτόμες εφαρμογές διαχείρισης απορριμμάτων (ΣΒΑΑ Χανίων)

Επενδυτική Προτεραιότητα: 

Προϋπολογισμός : 1.200.000,00€

Έναρξη : 15-10-2020

Άξιολόγηση : Άμεση

Σε ισχύ : Ανενεργή πρόσκληση

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων

στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη»

του ΕΠ Κρήτη 2014-2020

για τη Δράση 6.a.ch.1 : Δράσεις πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, ανακύκλωσης και πιλοτικές καινοτόμες εφαρμογές διαχείρισης απορριμμάτων (ΣΒΑΑ Χανίων)

Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης καλεί το Δήμο Χανίων, Λοιπούς φορείς καθ’ αρμοδιότητα για την υποβολή προτάσεων  προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτη 2014-2020.

Η προτεινόμενη δράση συνδέεται άμεσα με την ποιότητα ζωής των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος, αποσκοπεί στη βιώσιμη ανάπτυξη σε όρους περιβαλλοντικούς στην Περιοχή Παρέμβασης του ΣΒΑΑ Χανίων και αφορά : Α) σε υλοποίηση εξειδικευμένων δράσεων και έργων πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης για την ενδεδειγμένη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) και των επιμέρους ρευμάτων τους, Β) σε δημιουργία κοινόχρηστων υποδομών, όπως είναι τα Πράσινα Σημεία, που συμβάλλουν στην προώθηση της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση και τη χωριστή συλλογή ρευμάτων ΑΣΑ (συμπεριλαμβανομένων των Μικροποσοτήτων Επικινδύνων Αποβλήτων/ΜΠΕΑ) προς επίτευξη ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης βιοαποβλήτων (στο ΕΜΑΚ Χανίων), Γ) σε υλοποίηση δράσεων/ενεργειών και έργων για την προώθηση της χωριστής συλλογής ρευμάτων ΑΣΑ προς επίτευξη ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης βιοαποβλήτων (στο ΕΜΑΚ Χανίων), καθώς και η ανάπτυξη συστημάτων συλλογής Πόρτα-Πόρτα Μικροποσοτήτων Επικινδύνων Αποβλήτων (ΜΠΕΑ) και Μολυσματικών Αποβλήτων που προέρχονται από τα νοικοκυριά και, επιπλέον, προτείνεται να περιλαμβάνει καινοτόμες ενέργειες.

Παράταση υποβολής προτάσεων μέχρι 16-4-2021


Πρόσκληση

1η τροποποίηση πρόσκλησης
2η Τροποποίηση Πρόσκλησης
3η Τροποποίηση Πρόσκλησης
Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης

Κοινοποίηση
ΕΣΠΑ
Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020
Ευρωπαϊκή Ένωση
Περιφέρεια Κρήτης
Μετάβαση στο περιεχόμενο