Δράσεις Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Χανίων – Ομάδα Α΄

Επενδυτική Προτεραιότητα: 5β, 6γ, 6εΠροϋπολογισμός : 6.634.445,00 €Έναρξη : 1-8-2017Άξιολόγηση : ΆμεσηΣε ισχύ : Ανενεργή πρόσκληση

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη»

του ΕΠ Κρήτη 2014-2020

«Δράσεις Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Χανίων – Ομάδα Α΄»

Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης καλεί τον Δήμο Χανίων και λοιπούς φορείς καθ’ αρμοδιότητα για την υποβολή πρότασεων έργου προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτη 2014-2020.

Οι πράξεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι συμβατές με το εγκεκριμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Χανίων και συγκεκριμένα με τις παρακάτω δράσεις :

–Δράση 5.b.ch.1 : Επενδύσεις για την ενίσχυση της προστασίας του παράκτιου αστικού περιβάλλοντος

–Δράση 5.b.ch.2 : Επενδύσεις για την ενίσχυση των μηχανισμών Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών & Δράσεις Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης του Κοινού σε θέματα Περιβαλλοντικών Κινδύνων & Πολιτικής Προστασίας

–Δράση 5.b.ch.3 : Επενδύσεις για την ενίσχυση των μηχανισμών Αντιμετώπισης Σεισμικού Κινδύνου

–Δράση 6.c.ch.1 : Διατήρηση και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής, πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς κατά μήκος του πράσινου δικτύου διαδρομών πολιτισμού – τουρισμού /Δράσεις σήμανσης και ενημέρωσης για τη θέση και το περιεχόμενο των πολιτιστικών – ιστορικών και φυσικών πόρων

–Δράση 6.e.ch.1 : Επενδύσεις για τη δημιουργία πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων και μέσων για την βελτίωση της προσβασιμότητας σε επιμέρους κόμβους του πράσινου δικτύου διαδρομών πολιτισμού (ΣΒΑΑ Χανίων)

Νέα Παράταση υποβολής προτάσεων έως 31-03-2021


Πρόσκληση


1η ορθή επανάληψη πρόσκλησης
1η τροποποίηση πρόσκλησης
2η Τροποποίηση Πρόσκλησης
3η Τροποποίηση Πρόσκλησης
4η Τροποποίηση Πρόσκλησης
5η Τροποποίηση Πρόσκλησης
6η Τροποποίηση Πρόσκλησης
7η Τροποποίηση Πρόσκλησης


Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης

Κοινοποίηση
ΕΣΠΑ
Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020
Ευρωπαϊκή Ένωση
Περιφέρεια Κρήτης
Μετάβαση στο περιεχόμενο