«Συμμετέχω!»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Επενδυτική Προτεραιότητα: 

Δικαιούχος: ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ ΟΤΑ

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 131.970,00€

Κωδικός ΟΠΣ: 5089184

Το αντικείμενο της Πράξης αφορά σε υλοποίηση εξειδικευμένων δράσεων πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης για την ενδεδειγμένη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) και των επιμέρους ρευμάτων τους και αποτελεί το Επικοινωνιακό Πρόγραμμα για την Πράξη που θα υλοποιηθεί από το Δήμο Χανίων με τίτλο: «ΠΡΟΛΗΨΗ αλλά και ΠΡΟ(Σ) ΚΛΗΣΗ: Δράσεις πρόληψης δημιουργίας μη αξιοποιήσιμων αποβλήτων, ανακύκλωσης και πιλοτικές καινοτόμες εφαρμογές διαχείρισης απορριμμάτων στο πλαίσιο του Τ.Σ.Α.Δ.Α.Σ.Α. του Δήμου Χανίων» στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 6α) της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Χανίων.

Η πράξη περιλαμβάνει:
1) Ενημερωτική εκστρατεία για θέματα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, επαναχρησιμοποίησης, καθώς και διαλογής στην πηγή (ΔσΠ)
των αστικών στερεών αποβλήτων και των προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης τους, που λειτουργούν / θα λειτουργήσουν στην Περιοχή
Παρέμβασης.
2) Εξειδικευμένες δράσεις για την ενημέρωση των επισκεπτών της Π.Π. μέσω των ξενοδοχειακών καταλυμάτων και των Κ.Υ.Ε.
3) Εξειδικευμένες δράσεις για την ενημέρωση των εργαζομένων των ξενοδοχειακών καταλυμάτων και των Κ.Υ.Ε. για την ορθή διαλογή στην
πηγή των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων.
4) Ενημέρωση του κοινού για τα υπάρχοντα δίκτυα συλλογής ειδικών ρευμάτων αστικών αποβλήτων.
5) Ανάπτυξη συστήματος «επιβράβευσης» επιχειρηματιών και κατοίκων.
6) Βιωματικά εργαστήρια πρόληψης δημιουργίας αστικών στερεών αποβλήτων και επαναχρησιμοποίησης

Κοινοποίηση
ΕΣΠΑ
Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020
Ευρωπαϊκή Ένωση
Μετάβαση στο περιεχόμενο